Algemene Voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden van Elotech gelden vanaf 28 januari 2019 voor alle nieuwe en bestaande klanten.

 1. Elotech, gevestigd te Urselweg 50g, 9990 Maldegem, Ingeschreven in de KBO met nummer 0719.502.943, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Elotech.  
 2. Meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Gebruiker/Koper.
 3. Alle website eindigend op elotech[.be, .net], ongeacht het voorvoegsel die geregistreerd zijn op naam van Elotech, worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als Website.
 4. Partijen zijn Elotech en Gebruiker/Koper samen.  
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen. 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en facturen van diensten of goederen door of namens Elotech.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. 
 3. Elotech is ten allen tijde bevoegd tot wijziging van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de Gebruiker/Koper een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen restitutie van het reeds betaalde plaats.
 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen voldaan hetzij in cash tijdens het ondertekenen van een overeenkomst of hetzij online.
 2. Betaalt Gebruiker/Koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft Gebruiker/Koper in gebreke, dan is Elotech gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Bij het versturen van een herinnering, hetzij via E-mail, Post of Push bericht, behoud Elotech zich het recht om €25,00 administratiekosten in rekening te brengen, alsook het Abonnement/Dienst/Service tijdelijk buiten gebruik te stellen van de Gebruiker.
 4. Blijft Gebruiker/Koper in gebreke, dan zal Elotech tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Elotech op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert Koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Elotech, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Elotech te betalen.
 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 
 1. De Koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De Koper kan een herroepingsformulier van Elotech gebruiken. Elotech is gehouden dit terstond na de vraag van Koper aan Koper ter beschikking te stellen.  
 4. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product of service. Hij zal het product of service slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product of service wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product of service niet langer gebruiken. Indien Elotech kan bewijzen dat de Koper het product of Service nog heeft gebruikt na aanvraag tot herroeping kan Elotech zich behouden geen terugbetaling te doen wegens het schenden van de algemene voorwaarden.
 5. Het herroepingsrecht is niet geldig op al onze producten of services. Meer informatie kan u krijgen via onze klantendienst.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Elotech stelt Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Elotech Koper hierover vooraf schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Elotech daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan Elotech geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  
 1. Kan Elotech niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Elotech ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Elotech.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Elotech afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Elotech voldoen, tenzij zulks aan Elotech te verwijten is.  
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Elotech niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Elotech niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechter is bevoegd. 
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Vlaanderen.

 1. Elotech werkt samen met verschillende partners/andere bedrijven om de dienstverlening of producten aan te kunnen bieden.
 2. Wanneer u een product of dienst koopt bij Elotech dat behoort tot een partner/ander bedrijf zijn de Algemene Voorwaarden en Privacybeleid van onze partner/ander bedrijf ook van toepassing. 
 3. Elotech vraagt u niet akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van onze partners en of andere bedrijven omdat deze worden opgenomen als bijlage in onze Algemene Voorwaarden.
 4. Om in beroep te gaan tegen de Algemene Voorwaarden en/of het Privacybeleid van een partner/ander bedrijf moet u dit rechtstreeks via onze partner/ander bedrijf zonder tussenkomst van Elotech.
 5. Voor problemen i.v.m. een product van een partner/ander bedrijf kan u zich wenden tot onze helpdesk. Indien wij het probleem niet kunnen oplossen nemen wij contact op met onze partner/ander bedrijf in uw plaats.
Algemene Voorwaarden van partners of andere bedrijven die van toepassing zijn op onze Algemene Voorwaarden:

MaikelVE Group

U kan onze Algemene Voorwaarden downloaden door hier te klikken.