Algemene Voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden van Elotech gelden vanaf 21 december 2019 voor alle nieuwe en bestaande klanten.
Laatste wijziging: 6 december 2019

 1. Elotech VOF met maatschappelijke zetel en vestigingsadres aan de Urselweg 50 g te 9990 Maldegem, ingeschreven in de KBO met nummer 0719.502.943, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Elotech.
 2. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt, of wenst te maken, dan wel op enigerlei wijze interesse heeft geuit in het mogelijks afnemen van producten en/of diensten van Elotech, of die zich op de Website heeft geregistreerd, wordt hierna aangeduid als Gebruiker/Klant.
 3. Alle websites eindigend op elotech[.be, .net], ongeacht het voorvoegsel die geregistreerd zijn op naam van Elotech, worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als Website.
 4. Partijen zijn Elotech en Gebruiker/Klant samen.
 5. Met Overeenkomst wordt bedoeld elke overeenkomst tussen Partijen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, dienstverleningen, facturen en alle Overeenkomsten en/of andersoortige rechtsbetrekkingen direct of indirect verband houdende met door Elotech aangeboden producten, goederen en diensten. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen Partijen. Bovendien zijn zij niet enkel van toepassing op de initiële opdracht van de Gebruiker/Klant, maar ook op alle eventuele navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken zouden zijn gemaakt.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door Partijen is overeengekomen.
 3. Overeenkomsten die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.
 4. De Website biedt de Gebruiker/Klant de mogelijkheid om producten en/of diensten online aan te kopen. De algemene voorwaarden zijn ook onverkort van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en op elke online aankoop die de Gebruiker/Klant plaatst bij Elotech.
 5. Naast deze algemene voorwaarden kunnen ook specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren de specifieke voorwaarden.
 6. De bepalingen van de algemene voorwaarden van Maikelve Group nopens domeinnamen en webhosting, zoals terug te vinden op https://pro.maikelve.group/voorwaarden, zijn van toepassing op de Overeenkomsten tussen Elotech en de Gebruiker/Klant.
 7. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Gebruiker/Klant zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. Elotech behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Ingeval van wijziging en/of aanvulling brengt Elotech de nieuwe tekst ter kennis van de Gebruiker/Klant. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de nieuwe tekst, wordt de Gebruiker/Klant geacht te hebben ingestemd met de nieuwe tekst en bindt deze de Gebruiker/Klant voor de toekomst.
 1. De Gebruiker/Klant gaat akkoord dat de bepaling van het voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing en/of uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit stukken, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen. Elotech maakt onder meer gebruik van verscheidene elektronische communicatiemiddelen. De Gebruiker/Klant aanvaardt het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen.
 2. Elotech doet haar aanbod via haar Website of via een offerte. De Gebruiker/Klant verklaart zich akkoord met dit aanbod door middel van een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties. Indien de formulieren die op de Website staan worden ingevuld en doorgestuurd, houdt dit een opdrachtbevestiging in.
 3. Een individuele offerte is enkel geldig ten aanzien van de persoon of personen tot wie de offerte is gericht. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de individuele offerte zelf, of bij gebreke hieraan, een geldigheidsduur van dertig kalenderdagen na datum van verzending. Aanbiedingen of offertes zijn en blijven derhalve vrijblijvend, tenzij zij binnen de geldigheidstermijn zijn aanvaard. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 5. Termijnen voor oplevering die worden meegedeeld kennen een louter indicatieve werking. Elotech heeft steeds het recht om de oplevering uit te stellen, bijvoorbeeld indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht. Elotech is niet aansprakelijk voor schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Aangezien de levertijden louter indicatief zijn geven zij de Gebruiker/Klant bij overschrijding dus ook geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.Elotech heeft te allen tijde het recht de opdracht in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan Elotech de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Gebruiker/Klant de voorafgaande fase heeft betaald en/of goedgekeurd.
 6. Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat, dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van Elotech geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.
 7. De plaats van uitvoering van de verbintenissen van Elotech is in beginsel op het vestigingsadres van Elotech.
 8. De Gebruiker/Klant verstrekt aan Elotech, zowel bij de aanvang van de Overeenkomst als tijdens de duur ervan, spontaan en stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van de dienstverlening mogelijk te maken. Elotech is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Gebruiker/Klant.
 1. Elotech is gerechtigd elektronisch te factureren. In geval van elektronische factuur zal deze het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal deze de wettelijke betekenis en draagwijdte van factuur hebben. De Gebruiker/Klant aanvaardt het gebruik en de bewijskracht van de elektronische factuur. Een bericht wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker/Klant opgeeft, waarbij de elektronische factuur via een link gedownload kan worden. De Gebruiker/Klant zal er zorg voor dragen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van deze gegevens. De ontvangst van de elektronische facturen is afhankelijk van bepaalde technische vereisten ten aanzien van de computer en verbinding met het internet van de Gebruiker/Klant. De Gebruiker/Klant kan kennisnemen van deze technische voorwaarden die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Enkel de Gebruiker/Klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze vereisten en voor het gebruik van zijn hard- en software. Elotech verbindt er zich toe de authenticiteit van de herkomst en integriteit van de inhoud van de uitgeschreven facturen, alsmede de leesbaarheid ervan, te waarborgen.
 2. Alle facturen zijn onmiddellijk te betalen vanaf de facturatiedatum, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen tussen Partijen. Indien de Klant niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de veertien na de dagtekening ervan schriftelijk gemotiveerd en per aangetekende post te protesteren, bij gebreke waarvan zij onherroepelijk als aanvaard zal worden beschouwd.
 3. Elotech kan administratieve kosten aanrekenen voor het verzenden van bijkomende facturen, duplicaten, herinneringen, ingebrekestellingen en voor het opmaken van een afbetalingsplan. De kosten bedragen zeven euro voor het verzenden van een gewone brief en veertien euro voor een aangetekende verzending.
 4. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met tien procent, met een minimum van vijfentwintig euro, en dit onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade. Tevens heeft Elotech in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de Overeenkomst met de Gebruiker/Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen. Elotech is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar Overeenkomst met de Gebruiker/Klant.
 5. Bij gebreke aan tijdige betaling is Elotech gerechtigd om een interest in rekening te brengen, al naargelang het geval, Overeenkomstig het bepaalde bij wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, dan wel aan de wettelijke intrestvoet vanaf de dag van de aangetekende ingebrekestelling bij particuliere Gebruikers/Klanten en dit tot op de datum van volledige betaling.
 6. De niet tijdige betaling van een factuur en/of de niet naleving van een afbetalingsplan heeft tot gevolg dat alle andere facturen, ook al werd daarvoor een betalingstermijn verleend of een betalingsplan opgesteld, onmiddellijk opeisbaar worden zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 7. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst als vergoeding voor interesten en schadebeding worden beschouwd en daarna slechts als afkorting op de hoofdsom van de facturen, waarbij deze betalingen dan vervolgens worden toegerekend aan de laatste uitgegeven factuur die nog openstaat.
 8. Blijft Gebruiker/Klant in gebreke, dan zal Elotech tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Gebruiker/Klant.
 9. Ingeval van verandering van de toestand van de Gebruiker/Klant, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen of indien de Gebruiker/Klant een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, zijn de vorderingen van Elotech op de Gebruiker/Klant onmiddellijk opeisbaar en behoudt Elotech zich het recht voor om elke Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd het recht van Elotech op schadeloosstelling. Indien Elotech van haar voormeld recht gebruik maakt, zal de Overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn op datum van de verzending van een aangetekende brief die daartoe door Elotech aan de Gebruiker/Klant wordt gericht.
 10. Weigert Gebruiker/Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst, dan is de Gebruiker/Klant de prijs aan Elotech te betalen. Indien Elotech zijn medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst weigert, dan is de Gebruiker/Klant gerechtigd op de terugbetaling van de prijs die aan Elotech werd betaald.
 11. De prijzen die door Elotech op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Alle prijzen zijn in euro en exclusief btw tenzij anders aangeduid en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door Elotech worden gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Gebruiker/Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Gebruiker/Klant na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Gebruiker/Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het de overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging van de Overeenkomst door de Gebruiker/Klant dient te gebeuren per aangetekende zending binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen.
 1. Conform art. VI.53 WER kan geen herroepingsrecht worden uitgeoefend voor onder meer volgens specificaties van de Gebruiker/Klant vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 2. Indien het herroepingsrecht toch wettelijk van toepassing zou zijn, geldt:
  De Gebruiker/Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Gebruiker/Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker/Klant Elotech via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Gebruiker/Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Gebruiker/Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen aan Elotech heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Elotech. De Gebruiker/Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Gebruiker/Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Elotech zich het recht voor om de Gebruiker/Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Gebruiker/Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Gebruiker/Klant de Overeenkomst herroept, zal Elotech alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Gebruiker/Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Elotech op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Gebruiker/Klant om de Overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Elotech wachten met de terugbetaling totdat alle goederen werden teruggekregen, of totdat de Gebruiker/Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Gebruiker/Klant voor een andere wijze van levering dan de door Elotech geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Elotech betaalt de Gebruiker/Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Gebruiker/Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Gebruiker/Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
 3. Om het eventuele herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker/Klant Elotech via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan via het onderstaand modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen):

  — Aan Elotech – Urselweg 50 g te 9990 Maldegem
  — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) ….
  — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) …
  — Naam /Namen Gebruiker/Klant …
  — Adres Gebruiker/Klant …
  — Datum …
  — Handtekening van Gebruiker/Klant … (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  (*) Doorhalen wat niet past.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
 1. Alle materialen ontwikkeld door Elotech en/of ter beschikking gesteld door Elotech zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en kunnen enkel worden gebruikt voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het is de Gebruiker/Klant niet toegestaan om de door Elotech gemaakte intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken anders dan in het kader van de aan Elotech toegekende opdracht. Het ongeautoriseerde gebruik zal aanleiding geven tot een eis in schadevergoeding.
 1. Elotech werkt samen met verschillende partners/andere bedrijven om de dienstverlening of producten aan te kunnen bieden. Deze partners zijn o.a. MaikelVE Group en Smiirl.
 2. Wanneer een Gebruiker/Klant een product of dienst aankoopt bij Elotech dat behoort tot een partner/ander bedrijf zijn ook de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze partner/ander bedrijf van toepassing. De Gebruiker/Klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de voorwaarden en het privacybeleid van de partners en verklaart zich ook met hun voorwaarden en privacybeleid akkoord.
 3. Voor problemen i.v.m. een product van een partner/ander bedrijf kan de Gebruiker/Klant zich wenden tot de helpdesk van Elotech. Indien Elotech het probleem niet kan oplossen neemt Elotech contact op met bedoelde partner/ander bedrijf.
 1. Elotech is uitsluitend aansprakelijk voor een toerekenbare zware contractuele en/of buitencontractuele fout.
 2. De aansprakelijkheid van Elotech is beperkt tot de directe schade die volgt uit de zware fout. Elotech is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade of immateriële schade ten gevolge van bovenstaande fout. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan, zonder limitatief te zijn: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële en/of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van klanten, gemiste kansen, gemiste besparingen, enz. De aansprakelijkheid van Elotech voor de directe schade kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde diensten (excl. btw) waarbij de fout zich voordoet, en dit met een maximum van duizend euro. Bij opdrachten voor langere tijd en/of abonnementen is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de afgelopen maand met een maximum van vijfhonderd euro.
 3. Binnen de veertien kalenderdagen na oplevering of dagtekening van de factuur, dan wel binnen de veertien kalenderdagen na de ontdekking van de fout indien de Gebruiker/Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, dient de Gebruiker/Klant Elotech op gemotiveerde wijze in gebreke te stellen bij een ter post aangetekende zending en Elotech hierbij een redelijke termijn te verschaffen om te reageren. Indien de Gebruiker/Klant hieraan niet voldoet wordt de Gebruiker/Klant geacht de verrichte werkzaamheden en facturen te hebben geaccepteerd en zal de Gebruiker/Klant geen enkele vordering lastens Elotech meer instellen tot het bekomen van schadevergoeding of schadeloosstelling.
 4. Indien de Gebruiker/Klant door een contractuele en/of buitencontractuele fout de aansprakelijkheid van Elotech in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Elotech te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.
 1. Kan Elotech niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst voldoen door overmacht, dan is zij niet aansprakelijk voor door Gebruiker/Klant geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan Partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee Elotech ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door Gebruiker/Klant kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Elotech.
 3. Voorts verstaan Partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Elotech afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Elotech voldoen, tenzij zulks aan Elotech te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Elotech niet aan zijn verplichtingen jegens Gebruiker/Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Elotech niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de Gebruiker/Klant het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
 1. Op alle rechtsbetrekkingen en rechtsgeschillen tussen Partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, en dit met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen Partijen.
 2. Alle geschillen tussen Partijen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Elotech.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Algemene Voorwaarden van partners of andere bedrijven die van toepassing zijn op onze Algemene Voorwaarden:

MaikelVE Group

U kan onze Algemene Voorwaarden downloaden door hier te klikken.